Abschnitt: 1 S699: 6.740 Rotberg, 6.739 Winkelzan, 6.799 Chatzenberg Ost, 6.789 Seebenalp
Abschnitt: 2 Bergweg S700: 6.789 Seebenalp, 6.745 Grueb, 6.748 Zigerfurgglen
Abschnitt: 3 Bergweg S701: 6.747 Maschgenkamm, 6.793 Stelligrat, oberer Einstieg, 6.741 Stellisattel, 6.789 Seebenalp
Abschnitt: 4 Bergweg S2264: 6.748 Zigerfurgglen, 6.747 Maschgenkamm