Abschnitt: 1 S1134: 2.601 Eggersriet, 2.621 Eggersriet W, Achmüli
Abschnitt: 2 S1135: 2.601 Eggersriet, 2.611 Alte Kanzlei, Landgraben
Abschnitt: 3 S1136: 2.601 Eggersriet, 2.630 Eggersrieter Höhe Kreuz, 2.602 Höchi
Abschnitt: 4 S1137: 2.601 Eggersriet, 2.604 Spitzen, 2.613 Würzwallen, 2.626 Riemen